Regulamin Sklepu Internetowego
Program Eko  

Strona internetowa www.programeko.pl  prowadzona jest przez PROGRAM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzeźnie przy ul. Konińskiej 16 (62 – 530 Krzymów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000420758, NIP: 6681967550, REGON: 302114247.  

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@programeko.pl , telefonicznie: (63) 211 – 33 – 60 , a także pisemnie na adres: Brzeźno, ul. Konińska 16 (62 – 530 Krzymów).  

§ 1 DEFINICJE  

Klient – podmiot korzystający ze strony, w tym w szczególności dokonujący zakupu.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów na stronie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Magazyn – miejsce z którego wysyłany jest Produkt, znajdujące się pod adresem: Kąkolowa 38 (62-510 Konin).
PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
Produkt – towar znajdujący się w ofercie Sprzedawcy, dostępnej na Stronie produktowej.
Usługa – usługa znajdująca się w ofercie Sprzedawcy.
Regulamin – Regulamin dostępny pod domeną internetową www.programeko.pl .
Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.programeko.pl
Strona produktowa – podstrona w domenie www.programeko.pl , na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
Sprzedawca - PROGRAM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzeźnie przy ul. Konińskiej 16 (62 – 530 Krzymów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000420758, NIP: 6681967550, REGON: 302114247. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na Produkty i Usługi, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów i Usług aktualnie znajdujących się w ofercie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane Produkty i Usługi poprzez stronę internetową www.programeko.pl . Przeglądanie asortymentu oferowanego przez Sprzedawcę w sklepie internetowym nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Nadto składanie zamówień wymaga prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
3. Do korzystania ze strony www.eko.konin.pro, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze strony zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Produkty są fabrycznie nowe.


§ 3 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail (jest loginem do sklepu), hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Usunięcie konta Klienta ze Sklepu internetowego odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres reklamacje@programeko.pl


§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia Produktów i Usług można składać poprzez wysłanie specjalnego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.programeko.pl po uprzednim dokonaniu rejestracji.
2. Zamówienia mogą być składane w Stronie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy: wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ,,do koszyka”, uzupełnić formularz zamówienia, wybrać formę dostawy zamawianego Produktu, wybrać formę płatności za zamawiany Produkt, potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, dopisać w polu UWAGI ewentualną zmianę kolorów, bądź inne istotne informacje. Przez kliknięcie przycisku ,,zamówienie z obowiązkiem zapłat” Klient składa zamówienie.
4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
5. W przypadku zamówień Usług, po zamówieniu do Klienta zostanie przesłany formularz umowy, który Klient powinien uzupełnić, podpisać i odesłać na adres Sprzedawcy.
6. Informacje o asortymencie zawarte na stronie internetowej sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
7. W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mail lub pod numerem telefonu wskazanym w Regulaminie. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko do czasu przekazania go do realizacji właściwemu spedytorowi, co nie wyklucza możliwości odstąpienia od umowy przez Konsumenta na zasadach określonych w § 6.


§ 5 CENA I PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów i Usług zamieszczone na Stronie produktowej zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
2. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, możliwe jest dostarczenie Produktów kurierem lub odbiór osobisty przedmiotu zamówienia.
3. Cena transportu zostanie wyszczególniona przed potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów i Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Produktu automatycznie zostanie wystawiona faktura Pro-forma (potwierdzenie zamówienia), która zostanie przesyłana do Klienta na jego adres poczty elektronicznej w postaci pliku PDF.
6. Sprzedawca wprowadza następujące możliwości dokonywania płatności przez Klienta za Produkty:
a) płatność online (np. płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem internetowym DotPay lub PayPal);
b) płatność przy odbiorze.
7. W przypadku dokonywania płatności online, dyspozycję płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia Produktu. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (DotPay lub PayPal) zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku istnieje możliwość powtórnego złożenia zamówienia.
8. W przypadku dokonywania płatności przy odbiorze Klient zobowiązany jest uiścić płatność kurierowi, przy wręczaniu przesyłki.
9. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni i liczony jest:
a) w przypadku Usług od momentu doręczenia Sprzedawcy umowy przez Klienta, w sposób określony § 4 ust 5
b) w przypadku Produktów: od momentu otrzymania płatności w przypadku płatności online, a w przypadku płatności przy odbiorze od dnia otrzymania płatności przy odbiorze.
10. W przypadku wydłużenia z przyczyn produkcyjnych terminu dostawy Produktów ponad okres wskazany w ust. 9 Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak niż w terminie 14 dni przed pierwotnym terminem realizacji zamówienia. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub Konsument może odstąpić od umowy.
11. Płatności za Usługi odbywają się na zasadach określonych w umowie oraz regulaminie świadczenia usług.


§ 6 ODSTĄPIENIE  

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrócić zamawiany Produkt do Magazynu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu realizacji prawa Konsument może skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy www.eko.konin.pro. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14 dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu zapłaty za Produkt wraz z kosztami dostarczenia Produktu przy użyciu tego samego sposobu zapłaty co Konsument. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia Usług, Sprzedawca może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.
5. Produkt powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym poza śladami korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu ponosi Konsument, chyba że ze względu na jego charakter nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, zwrot związany jest z niezgodnością Produktu z zamówieniem lub w przypadku dostarczenia Konsumentowi produktu uszkodzonego.  

§ 7 REKLAMACJE I GWARANCJA  


1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad, co oznacza, że Produkt:
a) ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie zupełnym.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w powyższym terminie w przypadku konsumenta i niezwłocznie od jej wykrycia w przypadku przedsiębiorcy.
3. Reklamacje mogą być przesyłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w umowie, a także na adres e-mail: reklamacje@programeko.pl .
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. W przypadku kiedy będzie konieczne odesłania Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien wtedy dostarczyć reklamowany produkt lub produkty oraz jeżeli to możliwe dowód zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Sprzedawcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Sprzedawca lub producent Produktu może udzielić gwarancji na poszczególne Produkty. Szczegóły udzielonej gwarancji znajdują się w dokumencie gwarancyjnym załączanym do przesyłanego Produktu.
10. Roszczenia z rękojmi przysługują Konsumentowi niezależnie od roszczeń przysługujących z gwarancji.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przed złożeniem zamówienia poprzez stronę www.programeko.pl, Klient wyrazi zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych na stronie
5. Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w § 5 ust. 11 jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790.  

§ 9 POLITYKA COOKIES  

Strona używa  tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia wykorzystywania poszczególnych funkcji tego Sklepu internetowego. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do realizacji zamówienia, zbierania danych statystycznych. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili można je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części Sklepu internetowego mogą  nie działać poprawnie.

  § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
3. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według odpowiednich przepisów postępowania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
5. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Sprzedawcą może zostać rozstrzygnięty także w drodze polubownych negocjacji Sprzedawcy i Konsumenta albo mediacji lub mogą być rozwiązane przed sądem polubownym prowadzonym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. W przypadku braku woli lub możliwości polubownego zakończenia sporu Konsument może skierować sprawę do Sądu powszechnego.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami umowy zawartej przez Sprzedawcę z Konsumentem, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.programeko.pl. Zmiana niniejszego Regulaminu nie narusza praw nabytych realizowanych na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 – 02 – 2016r.